Svämskog, asp och bäver vid Nedre Dalälven

GIS-projekt för att ta fram områden med potentiell påverkan av bäver inom svämskogar i Nedre Dalälvs- området

20160327_143707_s

Bäver anses påverka den strandnära lövskogen vid Nedre Dalälven (NeDa) negativt och kunna hota en lång rad rödlistade arter främst knutna till asp. Forskning visar att bäver, som föredrar släktet Populus som föda, har sitt huvudaktionsområde inom ca 20 meter från vattendrag och har kunnat ta ner samtliga aspar i den strandnära zonen. Det är dock osäkert inom vilket avstånd från älven det kan ske. Uppdraget är att, i GIS-data, ta fram och söka ut svämskogen inom Nedre Dalälvsområdet; från och med Färnebofjärden ner till havet samt områdesvis ta fram arealerna svämskog som ligger inom 10, 20 och 30 meter från älvvattenytan. Natura-Naturtyps-karterings-databasen (NNK) har använts för att ta ut data för GIS-analysen. Ur NNK har 9750 ”Svämlövskog”, 9760 ”Svämädellövskog och 9840 ”Obestämd svämlövskog” samt dels älvvattenytorna valts ut. Vattenskiktet har buffrats (förstorats) med 10, 20 och 30 meter. De fem kartskikten (svämskog, älvvattenytor samt de tre buffrade vattenskikten) slogs ihop i en databas. Areal- och procent-statistik har sedan tagits fram över andelar svämskog med olika avstånd till älven: naturtypsvis och områdesvis. Ur andra GIS- och karteringsprojekt har också tagits fram uppgifter om sammantagna arealen lövskogar (inklusive svämskog) och lövrika skogar inom Färnebofjärdens nationalpark, Båtforsområdet, Älvkarlebys älvstrandnära natur och inom hela NeDa-området. En analys av antalet rödlistade arter mm inom svämskogen har också tagits fram över ett begränsat område.

Resultatet visar att 721 ytor av svämlövskog finns NNK-karterade inom sökområdet med sammanlagda arealen av ca 585 ha varav 33 % ligger inom 30 meter från älven, 24 % ligger inom 20 meter från älven. Inom Båtforsområdet är dock motsvarande siffror 60 % respektive 46 % vilket antyder att hotbilden är extra stor där. Av svämlövskogen är ca 10 % svämädellövskog; en mycket ovanlig naturtyp: 42 % av Sveriges NNK-karterade förekomster finns inom Nedre Dalälven. Inom Båtfors- och Gysinge-områdena ligger cirka 60 % av dessa förekomster inom 30 meter och runt 40 % inom 20 meter från älven.

Artpunkter för 82 arter rödlistade arter, 6 åtgärdsplane-arter finns inlagda inom svämskogarna i området Bredforsen till havet enligt artportalen. Samtliga sentida häckningarna av vitryggig hackspett är i aspar som ligger inom svämskogarna och i anknytning till älven enligt uppgift från vitrygg-projektet.

Förutom svämlövskogarna pekar andra karteringsprojekt som berör Båtforsområdet och Färnebofjärdens nationalpark på att inom dessa områden finns ytterligare 40 respektive 100 ha äldre lövskogar.

En digitaliserad vegetationskarta från 1973-81 över NeDa visar att totalt 1472 hektar lövskog över 80 år var karterat och att av detta var 578 hektar aspdominerad lövskog. Löv- och blandskogarna, av samtliga åldrar, åtminstone med aspinslag kan summeras till 4452 hektar inom hela karteringsområdet Avesta till havet som var 14441 hektar.

— Dokumentet finns att hämta här (en WORD-fil på ca 2 Mb) eller öppna här som pdf —

 

Print Friendly