Skog i fyra tidsskikt “X-99”

I ett uppdrag från länsstyrelsen i X län har LMV fått i uppdrag att tolka skogsmarkens förändring inom sex ekoblad i länet och i fyra tidsskikt. Tolkningen har utförts ur bildmaterial från 1950, -60, -70 och –90-talet. Svart-vita flygbilder har nyttjats där inte IRF-bilder finns. Tonvikten av studien har varit historiken för bäcknära zoner och nyckelbiotoperna där en enkla vegetationskart- och skogsålderskart -skikt producerats. Utanför nyckelbiotoper och bäckzoner har endast vuxna lövskogar, ungskogar, hygge, ickeskog och naturskogsartade bestånd karterats. Bäcknära zoner har erhållits genom att buffra linjerna för enkeldragna vattendrag. Förändringar mellan tidsskikten utifrån ett antal frågor från kunden har analyserats och redovisas i en Excel-fil.X99 : Fyra enkla vegetationskartor och skogsålderskartor per tidsskikten 50-, 60-, 70- och 90- talet med betoning på förändringsanalys i avseende på nyckelbiotopernas förändring (länsstyrelsen levererade ytorna), bäckzoner 5 och 30 m  (buffrat från LMVs enkla vattendrag) samt de vuxna lövskogarnas förändring. Denna typ av studie har utförts inom sex ekoblad i Gävleborgs län. Länsstyrelsen (Olle Kellner) hade ställt ett antal analysfrågor som jag besvarat i en Excel-fil. Exempelvis: “Hur har arealen vuxna lövbestånd förändrats under tidsperioden?”, ” Hur såg nyckelbiotoperna ut på 50-talet?”, “Hur har bäckzonerna förändrats?”Förarbete, efterkontroller och analys har jag utfört automatiskt (i hög grad) – jag har byggt upp AML:er som gör arbetet.Focus för karteringen är skogsbrukets hänsynstagande vid utmed bäckar, nyckelbiotopernas historik och lövskogens förändring.


Fig4: Analys genom de fyra tidsskikten sedan
1950; röda streckade är områden som har varit unga
eller rent avverkats i något skikt, grön blå beräknas
vara över 170 år, grön över 140 år, brun är
över 30 år 1950 och inte helt avverkade sedan dess
och gult är inte skogsmark (myrar och så vidare)


Fig 3
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 5 =