Projekt allmänt

Ett projekt kan indelas i följande moment:
Dialog om specifikation och kostnad, genomförande och leverans.

Dialog om specifikation (modellering) 
Dialogen kan inledas med ett möte som resulterar i ett specifikationsutkast. Det kan t ex handla om genomförbarhet tekniskt och tolkningsbarhet i infraröda färgbilder (eventuellt behov av fältarbete). Yttergränserna för området som ska karteras bör definieras noga. För att kunna kartera konsistent finns här också normalt ett behov att modellera och på så sätt få fram logiken i relation mellan objektstyper och definitionsgränserna för de objektstyper och attribut som ska redovisas.

Specifikationsdokumentet finslipas till dess båda parter är nöjda.
Beställaren och utföraren måste inledningsvis i dialog komma överens om kvalitetsmål och genomförbarhet för den produkt/ de produkter som som ska bli slutresultatet /-en, . Det är här viktigt att noga beskriva och dokumentera alla väsentliga moment och enskildheter för att slutresultatet ska motsvara beställarens förväntningar.

Vid ett upphandlings /-offertförfarande minimeras ovanstående moment.

Dialogen kan mycket väl fortgå under projektets gång när frågor dyker upp.
NaturGIS ab har en kvalitetspolicy som innebär att kunden ska alltid få åtminstone något mer än vad hon förväntat sig.

Kostnad
Specifikationen ger grund för att beräkna kostnaden. Ju mer produktionslinjen är standardiserad ju lättare är det att få fram prognos för tidsåtgångar och därmed ett rimligt pris. Ett mål för specifikationsarbetet är också att utforma en så effektiv produktionslinje som möjligt. För större projekt kan ett testområde vara en lämplig start. Detta möjliggör finslipande av specifikationer och en säkrare tid/-kostnadsanalys.
Priset för en kartdatabas typ Västmanlands län är ca 12 – 14 kr/ hektar.
Priset för ortofoton (se denna länk).

Kategori av uppdrag 
Karteringsuppdrag kan kan innebära en heltäckande kartering såsom framställande aven komplett vegetations- eller markanvändningskarta (/-databas) eller tematisk där enbart definierade egenskaper karteras i landskapet. Karteringarna kan också genomföras i bildmaterial av olika ålder för att få fram landskapsförändringar. Uppdraget kan också innebära en GIS-analys, framtagande av statistik, olika slags dokumentation i text, en tryckt karta eller folder.

Projekten beskrivna nedan är bara exempel på vad som kan göras. Endast fantasin sätter gränser. 
Man skulle kunna tala om ett sammansatt uppdrag eller flerstegsuppdrag där slutprodukterna är av flera typer t ex ett karteringsuppdrag som kanske både ska resultera i en digital kartdatabas och en designad tryckt karta/ folder. 

Leverans för dator eller för tryck? 
En vanlig slutprodukt är en digital kartdatabas. En sådan databas kan sedan användas för olika typer vidare GIS-analyser av kunden. Kartdatabasen  levereras i det format som kunden kan läsa in i den programvara kunden har. Ju fler objektstyper och attribut som förekommer ju större kan behovet vara att också leverera hjälpfiler som visar typerna i olika färger och raster på skärm (“skärmmanér”). Slutresultaten kan också sammanfattas statistik som ofta kan tas fram i olika kombinationer. Statistiken kan förädlas vidare i önskvärd grad. Under projektets gång kan verifikationsplottar vara önskvärda. En översikt av resultaten kan levereras som bilder i valfri upplösning t ex för framställande av overhead, användande på hemsida eller i publikation.

En tryckt karta / folder innebär vidareutveckling av en eller flera kartdatabaser, faktainsamling, arbete med beskrivande texter och illustrationer samt designarbete.

Kartor kan också läggas ut på hemsidor antingen som bilder med teckenförklaring och beskrivningar eller som en “levande” kartdatabas. Sistnämnda kan innebära att användaren själv kan välja utsnitt, göra utsökningar mm.

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 × ett =