Nedre Dalälven

Vegetationskartan över Nedre Dalälven 1973-81

neda76_gysinge_m_lov_2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Under åren 1975-79 har översiktliga naturinventeringar omfattande geovetenskap, vegetation och fauna utförts i Nedre-Dalälvs-området mellan Avesta och älvens mynning under ledning av en särskild projektgrupp, sammansatt av företrädare för naturvårdsverket, för länsstyrelserna i C-, U-, W och X län, samt för en kommunal samarbetskommitté. Arbetet inkluderar en översiktlig vegetationskartering i skala 1:10 000. En serie rapporter har efterhand publicerats, i huvudsak ingående i serien Natur vid Nedre Dalälven (SNV:s PM-serie)” (citat ur SNV PM 1300).

Vegetationskarteringen avrapporterades preliminärt i SNV PM 1414 (ref till 3295) och här beskrivs också metodiken. Jan Höjer, Naturvårdsverket, var projektledare för Nedre Dalälvs-projektet och vegetationskarteringen.

— Dokumentet finns att hämta här (en WORD-fil på ca 4 Mb) eller öppna här som pdf —

 

Print Friendly