Hedmark “Marma hed”

Förändringsanalys 1950, 1995 och 2001 inom ”Marma hed” och Marma skjutfält på uppdrag av Upplandsstiftelsen.

Igenväxnings- och skötselproblematik inom ett av mellansveriges mest värdefulla fjärilslokaler var i fokus för karteringen.

Delar av området är under utredning som Natura2000 -objekt.

Heden på Marma skjutfält 1951 var ca 157 ha stor och bestod till 22 ha ( 14% ) av sandmarker och till 135 ha ( 86% ) av rismarker. Karteringen ur 1995 års infraröda flygbilder visade att ca 65 ha ( ca 41% jämfört med situationen 1951 ) huvudsakligen öppen hedmark återstod 1995. Av denna areal var ca 42 ha ( 26% av 1951 års, 64% av total 1995 ) av heden fortfarande utan synlig igenväxning (buskar över ca 1.5 m). Övriga 23 ha var 1995 i olika grad av igenväxning. Övriga delar (56%) av 1951 års hed hade 1995 huvudsakligen blivit fullsluten (eller översluten) tallskog. Igenväxningen av heden kontrollerades under våren 2001. De flesta ytorna som var klassade som “utan synlig igenväxning” 1995 fältkontrollerades. (1 ha av dessa fältkontrollerades dock ej). Endast 2 ha (1.4 av 1951 års och 3.3 av 1995 års) hed var helt utan igenväxning. Ytterligare 23 ha (15% av 1951 års och 35% av totala 1995 års) hed hade barrbuskar under 1.5 meter i olika slutenhetsgrad. Hed med barrigenväxning 2001 under 1,5 meter var således 25 ha (16% av 1951 års och 39% av totala 1995 års) hed är alltså jämförbara siffror med flygbildskarteringarna. Om man skulle försöka sig på en prognos hur heden ser ut om inga landskapsvårdande röjningsåtgärder skulle genomföras inom en 20-årsperiod så skulle sannolikt bara återstå under 10 ha av heden; de delar som fortfarande är öppna (2.1 ha) plus områden som nu har lägre antal barrbuskar per 100 kvm än ca 10 trädstammar (7 ha).

Upplandsstiftelsen har gjort analyser av förändringar i arealerna av  öppen sandmark och öppen rished ur vegetationskartorna 1951 och 1995.

Vegetationskarta över Marma skjutfält grundad på IRF-bilder 1995, hyggesuppdatering från satellitbild 2001 och fält 2003

Vegetationskarta över centrala hedområdet 1951 grundad på svartvita bilder från 1951 och 1945.

Heden och betesmarker öster – på svallsediment – var i stort sett trädfria. Därefter vidtog åkrar med en viss andel beteshagar och hög andel överårig skog.

Preliminärt underlag och metodstudie för naturvårdsbedömning grundat på flygbildsanalys. Bedömningen summerar schablonsatt naturvårdsvärden utifrån vegetationstyperna, markvegetation enligt SVS, igenväxningstendenser, skogens ålder, närhet till djupare diken och förekomst av grova träd automatiskt uträknat i ArcInfo. Viktningar kan diskuteras !

Blått representerar höga värden och rött låga värden

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 7 =