Älvkarleby

       

Sen jag flyttat in 1990 i Älvkarleby har jag dessutom arbetat med idéellt naturvårdsarbete genom naturskyddsföreningen i Älvkarleby (http://alvkarleby.krets.snf.se).

Skogsbruket avverkar nu (våren 2005) hårdare än någonsin.  Verkar som det mesta av skogen över 80 år som inte är nyckelbiotop ryker nu. Naturskyddsföreningen har fullt upp att kolla avverkningsanmälningar. Återstående naturvärden utplånas snabbt och lätt till förtvivlan av naturintresserade kommuninnevånare (se exempel här).

I december 1995 fick jag kommunens naturvårdspris. I det huvudsakligen idéella arbetet jag utfört ingår en digitaliserad sammanställning över flertalet uppgifter som gäller skyddsvärda biotoper och lokaluppgifter för rödlistade arter inom kommunen. Denna databas kan kommunen nu använda som ett kommunalt GIS. Projektet beskrivs kortfattat här (SOU-utredning 1996 om IT och miljön, se sidan 20).

– I Älvkarleby kommun gjorde jag 1994 en sammanställning av samtliga då kända ytor av intresse för naturvården som digitaliserades.  Här arbetade jag in LS-material av skiftande typ, resultat från inventeringen av Upplands landskapsflora samt en “russinkartering” ur IRF-bilder”. Russinkarteringen innefattar lövskogar, ädellövskogar, sumpskogar, ängsmarker, rikkärr samt två klasser överåriga skogar.  Materialet har kunnat nyttjas i löpande handläggningen på kommunen.

Naturdatabasen uppdaterades våren 2005. Nya uppgifter lades in och databasen har strukturerats om så att uppgifter är mer sökbara. Här visas en översikt av resultatet (OBS!; STOR bild 1,3 mb).

Andra arbeten som utförts i Älvkarlebyområdet är:
– Vegetationskartering och landskapsförändringsstudier i Båtforsområdet, inom Marma skjutfält, flygbildstolkning av “kalkbarrskogar” och en illustrerad kartfolder över Fallområdet Älvkarleby till Älvkarleö.

Figur: Översikt över Älvkarleby längs med älven (Landsat TM).

Objekt med varierande naturvårdvärden inlagda – här representarade av vegetationstyp t ex;

gröntnyanser- lövskogar, brunt – (ört) skogar, gult – gräs – örtmarker, gulstreckat fukt- el sumpskog.

Gröna trianglar är lokaler för olika arter.

Röd ring: NaturGIS office – house for TL…

Några vitryggiga hackspettar finns fortfarande kvar i Nedre Dalälvsområdet …

 
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =